wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Regulamin

 WWW.ESETCOM.PL

 

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość,
obowiązujące od 25.12.2014 roku.


 

I. Postanowienia Ogólne:


 

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez SETCOM Piasecki Wiesław, Wola Dalsza 296, 37-100 Łańcut; sklep: ul. Kościuszki 3; 37-100 Łańcut posługującą się numerem NIP 815-165-26-96 i REGON 180172069, i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez firmę sprzedaży.

   

 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.esetcom.pl, udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a SETCOM Piasecki Wiesław, zwaną dalej Sprzedawcą.

   

 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym www.esetcom.pl lub na portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

   

 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez SETCOM Piasecki Wiesław jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.


 

 1. Przedmiot Sprzedaży

   

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego www.esetcom.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl.

   

 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.esetcom.pl / na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych lub używanych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

   

 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

   

 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego

  www.esetcom.pl oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl. wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

   

 5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego www.esetcom.pl.

   

 6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

   

 • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),

 • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,

 • gotówką, kartą płatniczą lub kredytową przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,

 • sprzedaż w systemie ratalnym przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.


 

 1. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

   

 2. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa firmie SETCOM Piasecki Wiesław, Wola Dalsza 296, 37-100 Łańcut; sklep: ul. Kościuszki 3; 37-100 Łańcut do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

   

 3. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

   

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

   

 5. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

   

 6. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: SETCOM Piasecki Wiesław, ul. Kościuszki 3; 37-100 Łańcut lub elektronicznie na adres setcom@interia.eu W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji firma SETCOM Piasecki Wiesław, Wola Dalsza 296, 37-100 Łańcut; sklep: ul. Kościuszki 3 37-100 Łańcut traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

   

 7. W sytuacji, w której klient jako formę płatności przy odbiorze osobistym towaru w salonie wybrał płatność gotówką, a następnie podczas odbioru deklaruje zmianę formy płatności na płatność kartą, SETCOM Piasecki Wiesław, Wola Dalsza 296, 37-100 Łańcut; sklep: ul. Kościuszki 3 37-100 Łańcut. uprawniony jest do doliczenia opłaty, za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez SETCOM kosztów transakcji, liczoną od wartości brutto zamówionego produktu lub produktów. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję kartą płatniczą lub kredytową jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.

   

 1. Sprzedaż treści cyfrowych

   

 1. Sprzedaż treści cyfrowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

   

 2. Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. klucze aktywacyjne), jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.).

   

 3. W umowach o dostarczanie treści cyfrowych SETCOM Piasecki Wiesław, Wola Dalsza 296, 37-100 Łańcut; sklep: ul. Kościuszki 3 37-100 Łańcut działa wyłącznie jako dystrybutor. SETCOM Piasecki Wiesław, Wola Dalsza 296, 37-100 Łańcut; sklep: ul. Kościuszki 3 37-100 Łańcut nie jest licencjodawcą dystrybuowanych treści cyfrowych, a umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a Klientem będącym odbiorcą końcowym dystrybuowanych treści cyfrowych.

   

 4. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy licencjodawcą a Klientem następuje w drodze akceptacji umowy licencyjnej podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta, lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

   

 5. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku materialnym, SETCOM Piasecki Wiesław, Wola Dalsza 296, 37-100 Łańcut; sklep: ul. Kościuszki 3 37-100 Łańcut odpowiada wyłącznie za wady nośnika. SETCOM Piasecki Wiesław, Wola Dalsza 296, 37-100 Łańcut; sklep: ul. Kościuszki 3 37-100 Łańcut nie odpowiada za wady treści cyfrowych, w szczególności za błędy dostarczonego oprogramowania itp. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca.

   

 6. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku niematerialnym, SETCOM Piasecki Wiesław, Wola Dalsza 296, 37-100 Łańcut; sklep: ul. Kościuszki 3 37-100 Łańcut odpowiada wyłącznie za wady związane z działaniem nośnika. SETCOM Piasecki Wiesław, Wola Dalsza 296, 37-100 Łańcut; sklep: ul. Kościuszki 3 37-100 Łańcut nie odpowiada za wady dystrybuowanych treści cyfrowych. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca.

   

 7. Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym następuje, za zgodą Klienta będącego konsumentem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

   

 8. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem, wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od takiej umowy.

   

 9. Na podstawie art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r.,poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

   

  IV. Realizacja zamówienia

   

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej http://www.esetcom.pl/rejestracja.html i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

   

 2. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

  - dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.esetcom.pl,

  - jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

  - jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

  - opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,

  - prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,

  - współdecydowania o wyglądzie i kształcie sklepu on-line www.esetcom.pl.

   

 3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

   

 4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

   

 5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

   

  - wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie www.esetcom.pl i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

  - realizacji umowy przez Sprzedającego,

  - informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy www.esetcom.pl,

  - powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego www.esetcom.pl,

  - może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

   

 6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   

 7. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie / kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy www.esetcom.pl. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu www.esetcom.pl z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu www.esetcom.pl.

   

 8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.esetcom.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy www.esetcom.pl.

   

 9. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym www.esetcom.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

   

 10. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

   

 11. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 15 niniejszego Regulaminu.

   

 1. Dostawa


 

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.esetcom.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazanym przez Klienta adres odbioru. Zamówienia, których gabaryty przekraczają możliwość odbioru przez firmę kurierską nie będą posiadały takiej możliwości w chwili potwierdzania zamówienia.

   

 3. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie www.esetcom.pl zakładka „Dostawa”.

   

 4. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

   

 5. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

   

 6. W przypadku dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską, odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

   

 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem http://www.esetcom.pl/kontakt-f-1.html (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.

   

 8. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem http://www.esetcom.pl/kontakt-f-1.html (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

   

 9. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, SETCOM Piasecki Wiesław, Wola Dalsza 296, 37-100 Łańcut; sklep: ul. Kościuszki 3 37-100 Łańcut może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

   

 1. Prawo do odstąpienia od umowy

   

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby SETCOM Piasecki Wiesław, Wola Dalsza 296, 37-100 Łańcut; sklep: ul. Kościuszki 3 37-100 Łańcut (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). Www.esetcom.pl umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: setcom@interia.eu. Zaleca się również wypełnienie formularza zgłoszenia RMA, dostępnego na stronie internetowej: www.esetcom.pl, zakładka „Reklamacje/Zwroty” co pozwoli na przydzielenie klientowi indywidualnego numeru RMA w celu szybszej identyfikacji przesyłki.

   

 2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Stosowny załącznik dostępny jest na stronie internetowej: www.esetcom.pl zakładka „Reklamacje/Zwroty”.

   

 3. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

   

 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

   

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

   

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

   

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


 

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   

 2. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym www.esetcom.pl posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.

   

 3. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

   

 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

   

 5. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

   

 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

   

 7. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 47-57 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).Www.esetcom.pl informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).

   

 1. Reklamacje

   

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

   

 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

   

 3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowejwww.esetcom.pl co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza i wysłania formularza na adres setcom@interia.eu, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.Stosowny załącznik dostępny jest na stronie internetowej: www.esetcom.pl zakładka „Reklamacje/Zwroty”.

   

 4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego RMA.

   

 5. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru. Sprzedający może nie przyjąć reklamowany towar gdy ten zostanie wysłany z opcją pobrania.

   

 6. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres Sprzedającego:
  SETCOM Piasecki Wiesław, ul. Kościuszki 3; 37-100 Łańcut.

   

 7. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.

   

 8. Wygenerowany przez system numer zgłoszenia serwisowego RMA ważny jest tylko przez 7 dni od daty jego przydzielenia. Wysyłka towaru reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.

   

 9. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.

   

 10. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

   

 11. Rewers wydawany Klientowi w salonie przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu firmy SETCOM jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.

   

 12. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w w/w terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w miejscu siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

   

 13. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

   

 14. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

   

   

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne czy zdjęcia produktów nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ewentualne błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.

 


Przejdź do strony głównej

Kontakt

 • SETCOM
  ul. Kościuszki 3
  37-100 Łańcut
  NIP: 815-165-26-96
 • E-mail:sklep@esetcom.pl
 • Telefon17-225-77-92
 • Gadu Gadu33253257
 • Godziny działania sklepucodziennie 8.30 - 17.00, w soboty 8.30 - 13.00

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl